- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 16 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, người tham gia BHYT hộ gia đình lần đầu và người tham gia BHYT hộ gia đình không liên tục từ 3 tháng trở lên thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ khi đóng tiền tham gia BHYT. Người tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ 2 trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.

Tuy nhiên, người tham gia BHYT cần lưu ý: Nếu đóng tiền tham gia trước khi thẻ hết hạn thì hạn thẻ được tính nối tiếp; còn nếu đóng tiền sau ngày thẻ hết hạn trong thời gian 3 tháng thì giá trị thẻ được tính từ lúc đóng tiền.