So với mẫu cũ, thẻ BHYT mẫu mới có một số thay đổi về dấu phiên hiệu in sẵn, mã số (mẫu mới mã thẻ có 10 ký tự, mẫu cũ 15 ký tự), không có địa chỉ người tham gia (chỉ thể hiện nơi cấp, đổi thẻ BHYT) và mã mức hưởng BHYT được chuyển xuống cùng dòng ngày, tháng, năm sinh, giới tính, mã đối tượng sinh sống.

BHXH TP HCM cũng cho biết thẻ BHYT (mẫu cũ) đã cấp trước ngày 11-2 vẫn tiếp tục sử dụng để khám chữa bệnh BHYT. Thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ BHYT mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám chữa bệnh BHYT. 

C.Hường