- BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 21, khoản 3 điều 85, khoản 4 điều 86, khoản 1 điều 98 Luật BHXH năm 2014, hằng tháng người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc theo mức đóng quy định và trích từ tiền lương của người lao động (NLĐ) theo mức đóng quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì NSDLĐ và NLĐ không đóng BHXH tháng đó. Khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH, NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH. Đề nghị ông đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.