Thủ tục cấp lại sổ BHXH

Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Trường hợp khi nghỉ việc tại công ty cũ, bạn chưa nhận lại sổ BHXH (sổ đã chốt), nay công ty cũ đã giải thể (hoặc phá sản, chuyển đi không để lại địa chỉ) thì bạn lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 305, trong tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS). Bạn cần ghi rõ khi nghỉ việc chưa nhận sổ BHXH và nay công ty đã giải thể, đồng thời đề nghị chốt sổ đến thời điểm công ty nộp đủ tiền cho cơ quan BHXH để được cấp lại sổ BHXH và chốt sổ. Bạn có thể tham khảo thủ tục tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/.