Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 136 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, chênh nhau 1.360 lần. Mức thưởng chênh lệch này nằm ở khối DN tư nhân. Trong đó, DN 100% vốn nhà nước mức thưởng bình quân 5,9 triệu đồng/người (cao nhất 44 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng); DN cổ phần có vốn nhà nước, mức thưởng bình quân hơn 6,4 triệu đồng/người (cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng/người); DN tư nhân, mức thưởng bình quân 4,7 triệu đồng/người; DN có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng bình quân 2,6 triệu đồng/người (cao nhất 129 triệu đồng, thấp nhất 250.000 đồng/người).

Thưởng Tết ở Khánh Hòa chênh lệch 1.360 lần - Ảnh 1.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu các DN báo cáo tình hình chi thưởng cho người lao động; đôn đốc các DN trả lương, thưởng đúng hạn để phòng ngừa tranh chấp trước, trong và sau Tết.

K.Nam