Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 28/QĐ-BNV về kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiêu chuẩn để được dự thi nâng ngạch công chức năm 2018 - Ảnh 1.

Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch đối với công chức như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

Riêng vị trí việc làm để xét dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp được quy định:

- Công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp chiến lược ở các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo UBND, HĐND, người đứng đầu sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh.

- Trường hợp công chức là cấp phó của người đứng đầu sở, ban, ngành và tương đương thì phải là ủy viên cấp tỉnh hoặc được giao quyền, phụ trách cơ quan, đơn vị.

K.Linh Ảnh: HOÀNG TRIỀU