BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH quy định. Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH (đối với nữ); 18 năm, 19 năm hoặc 20 năm (đối với nam nghỉ hưu tương ứng từ năm 2020 trở đi), sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Đối với trường hợp nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Ngoài ra, NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Cách tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần được quy định tại điều 62 Luật BHXH năm 2014 như sau: 

NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu (5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc toàn bộ thời gian). NLĐ có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian. NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 nêu trên. Do bà không cung cấp đầy đủ thông tin diễn biến thời gian công tác, chức danh nghề để xác định điều kiện lao động (công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)... nên BHXH Việt Nam cung cấp thông tin đến cách tính mức hưởng lương hưu để bà tham khảo. Đề nghị bà cung cấp hồ sơ giấy tờ liên quan đến cơ quan BHXH để được xem xét, trả lời đầy đủ các nội dung bà quan tâm.