UBND TP HCM có hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn. Đây là cơ sở để đánh giá, phân loại, chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC từ quý III/2019 trở đi.

Theo UBND TP, từ năm 2018, TP đã bắt đầu tiến hành chi trả thu nhập tăng thêm. Theo đó, CBCCVC xuất sắc năm 2018 được tăng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại; năm 2019 là 1,2 lần và năm 2020 gấp 1,8 lần.

Năm 2019, TP dự kiến chi hơn 7.200 tỉ đồng cho thu nhập tăng thêm này. Kinh phí được lấy từ các nguồn như cải cách tiền lương năm trước chuyển sang, cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu được để lại hằng năm, ngân sách cấp huyện, thành phố...

TP HCM:  Công chức, viên chức tập sự vẫn được hưởng thu nhập tăng thêm - Ảnh 1.

Viên chức BHXH hướng dẫn người dân làm thủ tục

Điểm mới theo cách tính lần này, theo chấp thuận của UBND TP, đó là người được tuyển dụng vào CCVC đang thực hiện chế độ tập sự vẫn được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm. Tuy nhiên, TP chưa xem xét chi thu nhập tăng thêm cho đối tượng CCVC được cử đến làm việc tại các cơ quan không thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác chưa được đề cập trong Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND.

Về phương pháp chấm điểm và phân loại đối với lãnh đạo, quản lý, tỉ lệ mức độ "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không quá 50% số lượng lãnh đạo, quản lý được áp dụng riêng cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị từ cấp trực thuộc UBND TP trở xuống và trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Đối với CCVC kiêm nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác nhau thì được tính để xét tỉ lệ "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo chức danh, chức vụ chính đang giữ, hoặc theo chức danh, chức vụ mà cá nhân được hưởng tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý.

TP HCM:  Công chức, viên chức tập sự vẫn được hưởng thu nhập tăng thêm - Ảnh 2.

Viên chức BHXHTP HCM hướng dẫn người dân làm thủ tục

Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế có đặc thù riêng, nên Sở GD-ĐT và Sở Y tế TP chủ động nghiên cứu và trao đổi, thống nhất với Sở Nội vụ trước khi trình UBND TP.HCM có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Đối với CBCC chuyên trách của 5 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TP HCM đã chuyển biên chế và kinh phí hoạt động về cơ quan, đơn vị cùng cấp (Đảng ủy Sở GD-ĐT, Đảng ủy Sở GTVT, Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH, Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM), CBCCVC tiếp tục thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý theo Quyết định số 4631/QĐ-UBND và Quyết định số 3728/QĐ-UBND.

Về cách tính số ngày làm việc cụ thể, số ngày làm việc thực tế là số ngày CBCCVC có tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Việc chi thu nhập tăng thêm căn cứ kết quả đánh giá, phân loại theo số ngày làm việc thực tế trong quý của CBCCVC. Riêng các ngày nghỉ phép; nghỉ thai sản; nghỉ ốm đau; ngày học theo hệ tập trung và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện; nghỉ Hè của CCVC ngành GD-ĐT (không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn), thì không được tính là ngày làm việc để chi thu nhập tăng thêm.

Đối với CBCCVC đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế, nghỉ hưu, nghỉ việc, nghỉ theo các chế độ khác và người chuyển công tác, thì số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chính thức chấm dứt công tác được nêu trong quyết định của cấp có thẩm quyền. Với người chuyển công tác, việc đánh giá, phân loại trong quý được tính theo số ngày làm việc thực tế của người đó ở từng nơi đến và nơi đi.

Cách tính thu chi trên được TP HCM căn cứ theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù của TP . HĐND TP cũng đã ban hành Nghị quyết số 03 về chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

K,An Ảnh: HOÀNG TRIỀU