Trả lương không công bằng?

Ông Đặng Tấn Thơi, trưởng phòng lao động tiền lương, trả lời: Công ty trả lương sản phẩm, không phân biệt nam hay nữ. Nếu có sự chênh lệch tiền lương có thể là do năng suất lao động của nữ thấp hơn. Tuy vậy, chúng tôi cũng sẽ rà soát lại. Nếu có trường hợp nào cùng làm ra sản lượng như nhau mà tiền lương chênh lệch thì sẽ điều chỉnh ngay.