Nguyễn Thanh Liêm (Công ty Quang Phương, quận 1, TP HCM)

Trả lương không đúng thỏa thuận

- Bà Nguyễn Ngọc Phương Anh, phó giám đốc công ty, trả lời: Anh Liêm cho rằng công ty không đề ra định mức là chưa chính xác. Tuy không quy định trong hợp đồng nhưng định mức công việc thể hiện trong thông báo của công ty gửi cho người lao động khi nhận việc. Do anh Liêm không hoàn thành chỉ tiêu nên bị giảm lương. Chúng tôi sẽ làm việc lại với anh Liêm, thỏa thuận lại công việc. Nếu anh Liêm không đồng ý thì hai bên sẽ thương lượng để chấm dứt hợp đồng.