Sản xuất kinh doanh ổn định giúp người lao động (NLĐ) được bảo đảm thu nhập bình quân 10,4 triệu đồng/tháng. Nhằm giúp NLĐ nâng cao khả năng hội nhập, song song với việc ban hành bộ tài liệu đào tạo nội bộ, năm qua, SAMCO còn tổ chức 307 khóa đào tạo nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cho 4.114 lao động.

Đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của SAMCO
Đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của SAMCO

Năm 2016, để đáp ứng yêu cầu phát triển của tổng công ty, ngoài hoàn thiện cơ chế trả lương gắn liền với năng lực và hiệu quả công việc, SAMCO sẽ tập trung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề, nhất là thái độ phục vụ cho đội ngũ lao động trực tiếp và gián tiếp. Bên cạnh đó, SAMCO sẽ rà soát, sửa đổi các nội dung về chính sách đãi ngộ trong thỏa ước lao động tập thể nhằm động viên NLĐ gắn bó lâu dài.

Tin-ảnh: K.An