Trả tiền lương còn thiếu

Ông Trần Văn Triết, giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận trong thời gian khó khăn, công ty có nợ lại một phần tiền lương của NLĐ. Khoản nợ này công ty sẽ thanh toán vào dịp cuối năm và NLĐ có ký vào văn bản thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, chúng tôi không thấy tên anh Luận trong danh sách thỏa thuận cho công ty nợ lương. Vì vậy, công ty sẽ giải quyết cho anh Luận nghỉ việc và truy trả đủ phần lương đã nợ.