Để thực hiện hiệu quả nghị quyết, LĐLĐ quận đã xây dựng 4 chương trình hành động cụ thể và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu. 4 chương trình hành động gồm: tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại các đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, pháp luật, đạo đức, lối sống cho CNVC-LĐ và vận động CNVC-LĐ học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; đổi mới cách tập hợp đoàn viên và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh…

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn - Ảnh 1.

Các cán bộ CĐ cơ sở dự hội nghị triển khai nghị quyết đại hội

Sáng cùng ngày, LĐLĐ quận cũng đã tổ chức tuyên truyền về học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Pháp lệnh Dân số cho hơn 300 cán bộ CĐ cơ sở.

Tin-ảnh: M.Chi