Triển lãm trưng bày hơn 100 hình ảnh, tư liệu được chia thành các chủ đề: "Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX"; "Bác Hồ và Bác Tôn, hai con người cùng chí hướng"; "Bác Hồ - Bác Tôn sát cánh bên nhau lãnh đạo kháng chiến, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân"; "Bác Tôn - Người kế tục và thực hiện di chúc của Bác Hồ"; "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng"...

Triển lãm hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ, Bác Tôn - Ảnh 1.

Đoàn viên tham quan triển lãm

Tin-ảnh: N.Hà