Từ 1-1-2021: Lao động nam và lao động nữ có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với NLĐ làm việc ở điều kiện bình thường theo Bộ Luật lao động 2019 và Luật BHXH 2014:

                        Lao động nam

                       Lao động nữ

Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn

Tuổi nghỉ hưu thấp hơn

Năm sinh

Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn

Tuổi nghỉ hưu thấp hơn

Năm sinh

        2021

55 tuổi 3 tháng

Từ tháng 1-1966 đến tháng 9-1966

           2021

50 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1971 đến tháng 8-1971

        2022

55 tuổi 6 tháng

Từ tháng 10-1966 đến tháng 6-1967

          2022

50 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1971 đến tháng 4-1972

         2023

55 tuổi 9 tháng

Từ tháng 7-1967 đến tháng 3-1968

         2023

51 tuổi

Từ tháng 5-1972 đến tháng 12-1972

        2024

56 tuổi

Từ tháng 4-1968 đến tháng 12-1968

         2024

51 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1973 đến tháng 8-1973

       2025

56 tuổi 3 tháng

Từ tháng 1-1969 đến tháng 9-1969

         2025

51 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1973 đến tháng 5-1974

       2026

56 tuổi 6 tháng

Từ tháng 10-1969 đến tháng 6-1970

         2026

52 tuổi

Từ tháng 6-1974 đến tháng 12-1974

       2027

56 tuổi 9 tháng

Từ tháng 7-1970 đến tháng 3-1971

        2027

52 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1975 đến tháng 8-1975

      2028

57 tuổi

Từ tháng 4-1971 trở đi

        2028

52 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1975 đến tháng 4-1976

       2029

53 tuổi

Từ tháng 5-1976 đến tháng 12-1976

        2030

53 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1977 đến tháng 8/1977

       2031

53 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1977 đến tháng 4-1978

        2032

54 tuổi

Từ tháng 5-1978 đến tháng 12-1978

       2033

54 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1979 đến tháng 8-1979

        2034

54 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1979 đến tháng 4-1980

       2035

55 tuổi

Từ tháng 5-1980 trở đi

Ngày 28-6-2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH kèm theo đó là danh mục 163 nghề,công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV) hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Loại V, VI) sau đây sẽ được nghỉ hưu trước tuổi:

- Lĩnh vực dầu khí:

+ 12 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 43 nghề, công việc(Điều kiện lao động loại V)

+ 21 nghề, công việc(Điều kiện lao động loại IV).

- Lĩnh vực lưu trữ: 01 công việc (Điều kiện lao động loại IV)

Trực tiếp làm hoạt động lưu trữ tại kho, phòng kho lưu trữ, xưởng kỹ thuật bảo quản.

Từ 1-1-2021: Ngành nghề, công việc nào được nghỉ hưu trước tuổi? - Ảnh 1.

- Lĩnh vực giao thông vận tải:

+ 12 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 8 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại  IV)

- Lĩnh vực hóa chất: 1 công việc (Điều kiện lao động loại V).

- Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ:

+ 2 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 19 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V).

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV).

- Lĩnh vực Thể dục - thể thao:

+ 03 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 04 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 03 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V).

- Lĩnh vực khai khoáng:

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 06 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV).

- Lĩnh vực Tài nguyên - môi trường:

+ 02 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại VI)

+ 12 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại V)

+ 10 nghề, công việc (Điều kiện lao động loại IV).:

Tin, ảnh: A,Khánh