Theo đó, từ ngày 15-11, Nghị định bổ sung thêm nhiều nguyên tắc mới xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc, cụ thể như sau:

- Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm;

Từ ngày 15-11, công chức phải được giao đủ khối lượng công việc - Ảnh 1.

Từ ngày 15-11, công chức làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định

- Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập…

Trong khi hiện nay, việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập phải dựa vào các nguyên tắc nêu tại Điều 3 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8-5-2012 như: Phải gắn vị trí việc làm với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng; Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn…

H.Lê