Đối với những trường hợp chưa nhận thẻ ATM hoặc chưa hoàn tất thủ tục để được mở tài khoản ngân hàng hoặc chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi hình thức nhận, Bưu điện thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ người hưởng đăng ký thông tin, mở tài khoản ngân hàng, chuyển đổi hình thức nhận từ tiền mặt sang tài khoản ATM cho đến khi 100% người hưởng đủ điều kiện được mở tài khoản ngân hàng và nhận trợ cấp qua thẻ ATM.

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11-2021, Bưu điện thành phố sẽ phát thẻ ATM và hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi hình thức nhận bằng tiền mặt sang nhận bằng tài khoản cho người hưởng. Trường hợp người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng không thể mở được tài khoản (do mất năng lực hành vi dân sự, mất giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh nhân dân hết hạn…) thì tiếp tục chi trả bằng tiền mặt. Từ tháng 12-2021 trở đi, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ thực hiện qua tài khoản.

M.Chi