BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 1, điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động cụ thể như sau: Kể từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Khoản 1, điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP cũng quy định: Từ ngày 1-1-2021, các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo điều 54; điều 55; khoản 1, điều 73 của Luật BHXH được thực hiện theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại điều 169; khoản 1, điều 219 của Bộ Luật Lao động và quy định tại nghị định này. Như vậy, tuổi nghỉ hưu của người tham gia BHXH tự nguyện quy định khoản 1, điều 73 Luật BHXH đã được điều chỉnh tại Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP nêu trên.