Từ năm 2016 đến nay, phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác đã được LĐLĐ quận triển khai sâu rộng đến cơ sở theo hướng gắn liền phong trào với nhiệm vụ, công việc được giao của CNVC-LĐ ở mỗi giai đoạn. Thông qua học tập Bác, CNVC-LĐ đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều gương lao động giỏi, sáng tạo có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm và làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp.

Tuyên dương điển hình học và làm theo gương Bác - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM, khen thưởng các gương điển hình học tập và làm theo gương Bác

Dịp này, LĐLĐ quận 12 đã tuyên dương 71 cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 14 gương "Người tốt - việc tốt". 

Tin-ảnh: C.Hường