Ưu tiên chăm lo cho người lao động

Tham gia lớp học, cán bộ CĐ được hướng dẫn cụ thể về việc lập dự toán thu, chi tài chính CĐ dựa trên các quy định về quản lý tài chính CĐ và điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2017. LĐLĐ quận cũng lưu ý để sử dụng kinh phí, đoàn phí hiệu quả đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ từ người sử dụng lao động, CĐ cơ sở cần xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm, nêu cụ thể nội dung hoạt động theo từng tháng, từng quý và dự trù kinh phí cho mỗi hoạt động. Trong đó, CĐ cơ sở cần ưu tiên các hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ và tổ chức phong trào thi đua.

LĐLĐ quận cho biết đây là đợt tập huấn thứ 3 trong thời gian qua, trước đó, 400 cán bộ CĐ thuộc khối giáo dục và hành chính sự nghiệp đã được hướng dẫn về công tác tài chính năm 2017.

T.Nga