Cụ thể, Quốc hội quyết nghị sẽ ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV cũng yêu cầu: Quan tâm giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc như tiền lương đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995;...

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 từ nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á để bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn viện trợ này cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trường hợp đã sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương, nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch COVID-19 và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021 và năm 2022.

Ưu tiên tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995 - Ảnh 1.

Cho phép chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6.000 tỷ đồng;

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 6.000 tỷ đồng;

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 4.000 tỷ đồng.

Nghị quyết 34/2021/QH15 có hiệu lực từ ngày 28-12-2021.

A.Chi