Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý Công đoàn các cấp nắm chắc tình hình tư tưởng công nhân trên địa bàn và chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tham gia bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến gây phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ cần thực hiện tốt quyền công dân; tích cực, tự giác, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử, lựa chọn những người tiêu biểu, có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng hành cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động thực hiện mục tiêu kép: vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 vừa phát triển kinh tế; đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", đăng ký các công trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, gắn với việc tổ chức thiết thực các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2021; chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đợt thi đua kéo dài đến hết ngày 23-5-2021.

N.Tú