Bộ LĐ-TB-XH vừa có phản hồi kiến nghị của cử tri về cơ chế cho vay vốn đối với người đi XKLĐ tại các huyện nghèo theo Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP. Theo phản ánh của nhiều cử tri, hiện người nghèo gặp khó khăn do yêu cầu vay phải có tài sản đảm bảo trong khi các đối tượng vay thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số không có tài sản để thế chấp.

Bộ LĐ-TB-XH cho biết, theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo thì một trong những cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo là tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách hiện hành về hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở các huyện nghèo có sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức hỗ trợ, mức đầu tư. Do đó, người lao động (NLĐ) đi XKLĐ tại các huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020 là một trong những đối tượng của Nghị quyết số 30a/2008/NQ – CP.

Vay vốn đi lao động ở nước ngoài không phải thế chấp - Ảnh 1.

Theo quy định tại khoản 2, Mục III, Điều 1 của Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg thì chính sách tín dụng ưu đãi áp dụng cho NLĐ thuộc các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số thì NLĐ được vay tối đa chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi trong Hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng cho từng đối tượng chính sách đi XKLĐ.

Theo Hướng dẫn số 2667/NHCS-TDNN ngày 21-9-2009 của Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thực hiện cho vay NLĐ thuộc huyện nghèo đi XKLĐ theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ thì quy trình và thủ tục cho vay thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 1034/NHCS-TD ngày 21-4-2008 của Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, trong đó hướng dẫn người vay (bao gồm cả cho vay thông qua hộ gia đình và cho vay trực tiếp NLĐ là độc thân) không phải thế chấp tài sản.\

Đ.Viên