Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Quyết định 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định: Mã số BHXH là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Thực hiện quyết định này, từ năm 2016, cơ quan BHXH đã phối hợp với UBND xã - phường tiến hành thu thập thông tin cá nhân người dân trên địa bàn nơi trú và căn cứ dữ liệu của cơ quan BHXH để cấp mã số BHXH cho tất cả người dân. Theo đó, người đang tham gia BHXH đã có số sổ BHXH thì lấy số sổ BHXH làm mã số BHXH; người mới tham gia BHXH thì lấy mã số BHXH làm số sổ BHXH.

Vì sao có thông tin của người chưa tham gia BHXH? - Ảnh 1.

Trường hợp con ông Gia là tham gia BHXH lần đầu, sẽ lấy mã số BHXH (cũng là mã số ghi trên thẻ BHYT) đã có để làm số sổ BHXH và mã thẻ BHYT. Thông tin nhân thân trên dữ liệu hộ gia đình bị sai sẽ được điều chỉnh khi con ông khai báo tham gia BHXH tại đơn vị.