Gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu được xét chọn, biểu dương phải hội đủ điều kiện: 5 năm liên tục (từ 2016-2020) được công nhận là "Gia đình văn hóa" tại nơi cư trú; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; các thành viên trong gia đình đạt kết quả tốt trong lao động, sản xuất, công tác và học tập.

Mỗi LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành trung ương và tương đương đề cử 1 gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu; riêng TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương được đề cử 2 gia đình đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xét chọn các gia đình tiêu biểu xuất sắc để biểu dương. Hồ sơ gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 31-3-2021. Dự kiến, hội nghị biểu dương sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 6-2021.

N.Tú