Mục đích của việc xét chọn giải thưởng này là nhằm đánh giá, ghi nhận, biểu dương những cán bộ Công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn" năm 2020 - 2021; tạo động lực để đội ngũ cán bộ Công đoàn phấn đấu, cống hiến, đóng góp tâm huyết, trí tuệ góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh; thông qua các điển hình xuất sắc tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân.

Đối tượng xét chọn là cán bộ Công đoàn, bao gồm cán bộ Công đoàn chuyên trách và cán bộ Công đoàn không chuyên trách; số lượng không quá 10 cán bộ Công đoàn. Cơ cấu xét chọn: Cán bộ Công đoàn cơ sở ít nhất 50%; cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 30%; cán bộ Công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương, cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam không quá 20% trong tổng số cán bộ Công đoàn được trao giải thưởng.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam thẩm định hồ sơ và xác nhận thành tích của cán bộ Công đoàn được đề nghị giải thưởng; tổ chức họp xét chọn cán bộ Công đoàn xuất sắc tiêu biểu nhất và gửi hồ sơ về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 31-5. Hội đồng tổ chức họp xét chọn và trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, quyết định lần cuối trước ngày 5-7.

N.Tú