TPCloud là một dịch vụ hạ tầng trên nền tảng đám mây do VMware cung cấp cho các DN Việt Nam có thể ứng dụng để thúc đẩy việc chuyển đổi số và tăng trưởng kinh doanh. TPCloud là nền tảng hạ tầng để vận hành, quản lý, kết nối và bảo vệ toàn bộ danh mục ứng dụng của DN trên đám mây và trên mọi thiết bị.

Với nền kinh tế số Việt Nam có giá trị 9 tỉ USD trong năm 2019 và dự kiến đạt con số kỷ lục 30 tỉ USD vào năm 2025, các DN trong nước đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng những nền tảng số phù hợp để tận dụng cơ hội tăng trưởng này. Ông Huỳnh Việt, Giám đốc điều hành Tpcoms, nhận định: "Nền kinh tế số Việt Nam đang trên quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ và việc triển khai điện toán đám mây thông qua TPCloud sẽ thúc đẩy quá trình tăng trưởng này mạnh mẽ hơn. Với TPClould, các DN trong nước giờ đây có thể truy cập toàn quyền tới các công nghệ đa đám mây tốt nhất của VMware". 

Ph.Thảo