Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư NGUYỄN CHÍ DŨNG (Minh Chiến ghi)