Bài: THÁI PHƯƠNG; Ảnh: HOÀNG TRIỀU; Đồ họa: TẤN NGUYÊN