icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Long An: Nhiều kết quả nổi bật từ cải cách hành chính

TÂM QUÂN

(NLĐO) - UBND tỉnh Long An vừa có báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023. Trong đó, kết quả nổi bật được thể hiện ở 3 nội dung cải cách.

Theo đó, đối với cải cách thể chế: HĐND, UBND tỉnh ban hành 30 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 11 Nghị quyết và 19 Quyết định).

Tất cả các văn bản đều đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản đều tuân thủ trình tự lập đề nghị xây dựng văn bản; tổ chức soạn thảo văn bản, phần lớn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đều thành lập tổ soạn thảo để tổ chức soạn thảo, thảo luận về dự thảo văn bản trước khi tiến hành lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Long An: Nhiều kết quả nổi bật từ cải cách hành chính - Ảnh 1.

Nghi thức bấm nút ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Long An

Thực hiện thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 theo văn bản số 4918/BTP-VĐCXDPL ngày 8-12-2022 và văn bản số 587/BTP-VĐCXDPL ngày 23-2-2023 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng văn bản QPPL quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn theo đúng thẩm quyền được giao theo Luật Thực hiện dân chủ cơ sở ngày 10/11/2022 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2023).

Giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh xem xét trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao tại Luật Khám bệnh, Chữa bệnh.

Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 để tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình.

Ngoài các lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành về "Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giá; theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội", các sở, ngành, UBND cấp huyện đã xác định thêm một số lĩnh vực theo dõi khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương quản lý.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Về thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực

Đối với cải cách chế độ công vụ: Xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của CCVC: UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh đề án vị trí việc làm đối với 34 đơn vị (19 sở, ngành tỉnh, 15 UBND cấp huyện) sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo phù hợp theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo đề án đã được duyệt.

Long An: Nhiều kết quả nổi bật từ cải cách hành chính - Ảnh 3.

Lễ ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh của tỉnh Long An

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đã chủ động sắp xếp bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí.

Về việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức: UBND tỉnh quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), tính đến thời điểm báo cáo UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đề án vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 8 sở, ngành tỉnh và 15/15 đơn vị cấp huyện sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo phù hợp theo quy định.

Hiện nay, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và cấp huyện đã bố trí viên chức đúng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng từng vị trí.

Thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức: Ban hành quyết định tuyển dụng công chức đối với 43 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức theo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 của tỉnh (Kế hoạch số 1848/KH-UBND ngày 16-6-2022).

Thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức: UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức đối với 8 viên chức ngành y tế trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II năm 2022 do Bộ Y tế tổ chức.

Đồng thời, cử 4 công chức dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2023 do Bội Nội vụ tổ chức.

Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức tại địa phương: Để nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ đạo năm 2023 của UBND tỉnh. Đồng thời, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương.

Theo đó, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với mục đích tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 18-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị.

Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức: Đối với công chức: Năm 2023, Bộ Nội vụ giao biên chế công chức cho tỉnh là 2.273 người, biên chế có mặt của tỉnh là 2.135, thấp hơn biên chế Bộ Nội vụ giao là 138 biên chế. Tỷ lệ giảm biên chế hành chính so với năm 2015 là 17,72%.

Đối với viên chức: Năm 2023, Bộ Nội vụ thẩm định tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh là 25.424 người. Số lượng người làm việc có mặt là 23.631 người, thấp hơn số Bộ Nội vụ giao 1.793 người. Tỷ lệ giảm số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 là 20.04%.

Những khó khăn

Theo UBND tỉnh Long An, một số thủ tục hành chính ở bộ, ngành trung ương có phần mềm riêng, như: Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo… chưa được kết nối, liên thông với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh nên việc theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết còn gặp nhiều khó khăn, bất cập

Các bộ, ngành công bố thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến nhưng chưa tái cấu trúc theo quy trình trực tuyến, trình tự thực hiện còn theo quy trình giấy nên chưa thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Việc triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các kênh tương tác trên môi trường số (Tổng đài 1022) còn hạn chế; nhiều đơn vị thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy chế…


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo