Theo Bộ GD-ĐT, dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) có sử dụng vốn vay ODA (viện trợ phát triển chính thức) của Ngân hàng Thế giới (WB) là 77 triệu USD; trong đó 16 triệu USD được thiết kế để Bộ GD-ĐT biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK) cho chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Số tiền này được dùng để trả thù lao cho tác giả, tổ chức triển khai biên soạn, biên tập, thực nghiệm và thẩm định SGK. Ngoài ra, có một phần kinh phí làm SGK song ngữ tiếng dân tộc thiểu số, SGK chữ nổi Braile phục vụ cho học sinh khiếm thị.

Bộ GD-ĐT trần tình gì về khoản 16 triệu USD viết SGK? - Ảnh 1.

Một bộ SGK lớp 1 của NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ GD-ĐT cho rằng cũng như bất cứ dự án ODA nào, trong Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, kinh phí tài trợ được quy định chặt chẽ trong Hiệp định, Sổ tay thực hiện dự án các cấu phần cụ thể với nguồn kinh phí tương ứng. Trong quá trình thực hiện sẽ giải ngân từng hạng mục cụ thể. Để giải ngân được phải xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm theo đúng thiết kế ban đầu... Việc rút vốn được thực hiện theo tiến độ thực hiện và tuân thủ quy trình quy định của pháp luật với sự phê duyệt của Bộ Tài chính, WB.

"Việc Bộ GD-ĐT không tổ chức biên soạn SGK theo thiết kế ban đầu của Dự án và đã tổ chức việc biên soạn SGK theo phương án xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được khoản kinh phí" - thông cáo nêu.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết đang đàm phán với WB để tái phân bổ cho các hoạt động cần thiết khác trong giai đoạn đầu triển khai chương trình mới như: Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và tổ chức bồi dưỡng khoảng 900.000 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; mua SGK cho thư viện của các trường phổ thông vùng khó khăn để học sinh được mượn sách học. Các nội dung này hiện thiết kế trong dự án nhưng so với nhu cầu của thực tiễn thì thiếu nhiều.

"Để được thực hiện, Bộ GD-ĐT đang đàm phán với WB về việc tái cấu trúc kinh phí dự án, trong đó có tái phân bổ nguồn kinh phí thiết kế cho biên soạn SGK nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đổi mới chương trình GDPT. Sau khi đạt được sự thống nhất với với nhà tài trợ, tái phân bổ kinh phí, sổ tay của dự án sẽ được chỉnh sửa và triển khai thực hiện. Tất cả các vấn đề liên quan đến kinh phí của dự án đều phải được sự chấp thuận và giám sát của WB, quy chế của Bộ Tài chính và hệ thống pháp luật, thanh tra, kiểm toán"- Bộ GD-ĐT khẳng định.

Yến Anh