Tuy nhiên, thực trạng đào tạo ngành này hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Một số cơ sở đào tạo theo hướng thực hành trị liệu tâm lý nhưng các môn học thuộc lĩnh vực tâm lý học có thể ứng dụng vào tham vấn, trị liệu không nhiều; thời gian đào tạo cho người làm tâm lý thực hành quá ngắn...
Do đó,  chương trình đào tạo cần tăng thời lượng thực hành, xây dựng phòng thực tập riêng; giúp sinh viên tiếp cận với nhiều trường phái trị liệu khác nhau, học kỹ về tâm bệnh học, các vấn đề về tâm lý trẻ em... để sinh viên không lúng túng khi đối diện với các vấn đề thực tế.
T.Vinh