Dưới đây là hướng dẫn chấm thi và đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Môn Ngữ văn

- Hệ THPT: Đề thi -Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Môn toán

- Hệ THPT: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Môn lý

- Hệ THPT: Đề thi - Đáp án

Hệ GDTX: Đề thi - Đáp án

Môn hóa

- Hệ THPT: Đề thi - Đáp án

Hệ GDTX: Đề thi - Đáp án

Lịch sử

- Hệ THPT:Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX:Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Địa lý

- Hệ THPT: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Sinh học

- Hệ THPT: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

- Hệ GDTX: Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Anh

Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Đức

- Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Nga

Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Nhật

- Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Pháp

- Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Ngoại ngữ - tiếng Trung Quốc

- Đề thi - Hướng dẫn chấm thi

Y. Anh