Văn bản nêu rõ hiện tại Trường ĐH Hoa Sen chưa làm thủ tục chuyển đổi thành trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận nên trường phải chấp hành Điều lệ trường ĐH hiện hành.

Do vậy, Ban Điều hành Trường ĐH Hoa Sen tự ý tổ chức đại hội toàn trường ngày 31-1 với danh nghĩa là trường  ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là không tuân thủ các quy định của Điều lệ trường ĐH.

Trường hợp Hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen muốn chuyển đổi trường sang loại hình trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận thì phải tiến hành các thủ tục theo quy định của Điệu lệ trường ĐH hiện hành.

B. Lâm