Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo sau ĐH, nhất là đào tạo trình độ tiến sĩ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tiệm cận với chuẩn mực đào tạo quốc tế, đặc biệt ở các ngành có nhu cầu đáp ứng cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý cần phải phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Việt Nam về số lượng và chất lượng phù hợp với chuẩn mực, thông lệ của khu vực và thế giới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong đào tạo sau ĐH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đào tạo sau ĐH tại các cơ sở đào tạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở đào tạo sau ĐH xây dựng và ban hành đầy đủ các quy định hướng dẫn trong công tác đào tạo sau ĐH theo thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện chuẩn chương trình đào tạo, quy chế tuyển sinh và đào tạo sau ĐH hiện hành; kiện toàn hệ thống bảo đảm chất lượng trong cơ sở đào tạo, thực hiện nghiêm quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo sau ĐH, khuyến khích kiểm định theo tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định khu vực và quốc tế có uy tín. Đồng thời, thực hiện nghiêm, công khai, minh bạch các bước từ tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng, bảo đảm việc phản biện đồng đẳng, sự giám sát của xã hội và các bên liên quan. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các nhà khoa học trong quy trình đào tạo. Đẩy mạnh việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, thực hiện liên kết đào tạo sau ĐH với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín để nâng cao chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực của khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ: quy trình lựa chọn đề tài và hướng nghiên cứu, tiêu chuẩn và điều kiện của người hướng dẫn, phản biện độc lập, các thành viên hội đồng đánh giá luận văn, luận án cũng như trách nhiệm của các nhà khoa học liên quan đối với chất lượng của luận văn, luận án, việc công bố các kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn, luận án trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

Chỉ thị 03 cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành, cơ quan quản lý trực tiếp các cơ sở đào tạo sau ĐH phải chú trọng công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương. Ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo sau ĐH tại các cơ sở đào tạo trực thuộc; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của Bộ GD-ĐT về tuyển sinh và đào tạo sau ĐH tại các cơ sở đào tạo trực thuộc; chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

Y.Anh