icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái

TRỊNH MINH GIANG

Từng đảng viên phải có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không thể xem đó là việc của người khác mà bản thân mình không liên quan gì

Nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ thống lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng Đảng, nguyên tắc hoạt động của Đảng, định hướng phát triển của Đảng, mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng.

Tính cách mạng và khoa học

Một đảng chính trị (chính đảng) nhất thiết phải có một nền tảng tư tưởng riêng và không được tách rời nền tảng tư tưởng đó, trừ khi muốn biến thành một đảng hay một tổ chức khác.

Trong tác phẩm "Làm gì" (năm 1902), V.I. Lênin đã viết: "Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng". Và, một chính đảng có thể trở thành một loại hình tổ chức khác (câu lạc bộ, hội đoàn…) nếu không có một nền tảng tư tưởng vững chắc.

Riêng với Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của Đảng vừa mang tính cách mạng vừa có tính khoa học sâu sắc. Cụ thể, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái- Ảnh 1.

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề “Ánh sáng soi đường”, tổ chức tại Sơn La. Ảnh: TƯ LIỆU

Trong tác phẩm "Đường Kách mệnh", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin".

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Lênin chính là học thuyết cách mạng của Lênin dựa trên sự kế thừa, vận dụng và phát triển học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác và Ăng-ghen khởi xướng. Tính "chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất" không chỉ đúng trong hoàn cảnh của những thập niên đầu thế kỷ XX mà còn đúng với giai đoạn hiện nay.

Cũng trong "Đường Kách mệnh", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng một câu của Lênin: "Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động… Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong". Người chỉ rõ: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam".

Tránh chủ quan, mất cảnh giác

Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã nhấn mạnh: Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh… Do đó, nền tảng tư tưởng đã được Đảng xác định sẽ tiếp tục soi sáng đường đi tới cho cách mạng Việt Nam.

Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí và nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thế nhưng, hiện nay, nhiều biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra khá phức tạp. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhận định: Nhiều tổ chức Đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao…

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên đã phần nào làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng; là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Do đó, nhiệm vụ hết sức quan trọng là phải quán triệt trong hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, để mọi cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về công tác này, tránh lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Trên tinh thần Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của tất cả mọi đảng viên, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc nên từng đảng viên phải có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không thể xem đó là việc của người khác mà bản thân mình không liên quan gì. 

Khẳng định Đảng ta là đạo đức, văn minh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ việc thực hiện nghiêm và đầy đủ các nguyên tắc, cương lĩnh của Đảng, chấp hành các quy định của Đảng, không ngừng nâng cao uy tín, năng lực của Đảng trong đời sống xã hội. Đồng thời, đấu tranh với các biểu hiện chưa tích cực, chưa tiến bộ, chưa lành mạnh cùng các biểu hiện tiêu cực, sai trái trong nội bộ tổ chức Đảng.

Dĩ nhiên, mỗi đảng viên còn phải đấu tranh với luận điểm sai trái, xuyên tạc về Đảng, để khẳng định Đảng ta là đạo đức, là văn minh và là lực lượng lãnh đạo xây dựng đất nước hùng cường, vì hạnh phúc của nhân dân.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo