Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VICEM, Bộ Tài chính cho biết, tổng doanh thu năm 2019 đạt 1.393 tỉ đồng (bằng 82% so với năm 2018). Trong đó, doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia là 971 tỉ đồng (giảm 370 tỉ đồng so với năm 2018). Lợi nhuận thực hiện là 1.181 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2018, chủ yếu do hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.

Về hiệu quả đầu tư tài chính dài hạn, tổng giá trị đầu tư (giá gốc) của VICEM là 13.643 tỉ đồng, cổ tức và lợi nhuận được chia là 971 tỉ đồng (trong đó chủ yếu từ Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Công ty Xi măng Hà Tiên 1, Công ty Siam City, Công ty Xi măng Nghi Sơn, Công ty Xi măng Chinfon đóng góp).

Bên cạnh đó, tỉ suất cổ tức, lợi nhuận được chia/tổng giá trị đầu tư là 7,1% (giảm 2,7% so với năm 2018). Nguyên nhân chủ yếu do giảm cổ tức được chia của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (giảm 92 tỉ đồng), Công ty Siam City (giảm 96 tỉ đồng), Công ty Xi măng Nghi Sơn (giảm 150 tỉ đồng), Công ty Xi măng Chinfon (giảm 32 tỉ đồng).

Theo Bộ Tài chính, tại thời điểm 31-12-2019, VICEM có số dư nợ phải thu là 2.242 tỉ đồng, riêng Công ty Xi măng Tam Điệp vay 700 tỉ đồng, Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long vay 100 tỉ đồng và Sông Thao vay 288 tỉ đồng. "Thời gian qua ba công ty trên có số lỗ lũy kế lớn, tình hình tài chính khó khăn nên các khoản cho vay khó có khả năng thu hồi hoặc thu hồi chậm"- văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ.

Cũng theo Bộ Tài chính, tại thời điểm ngày 31-12-2019, vốn chủ sở hữu của VICEM là 15.224 tỉ đồng (cao hơn vốn điều lệ là 3.266 tỉ đồng) và chủ yếu được đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Ngoài 2 công ty cổ phần xi măng Hạ Long và Sông Taho tiếp nhận về theo chủ trương của Chính phủ thì VICEM không bảo toàn được vốn tại Công ty Xi măng Tam Điệp.

Qua đó, Bộ Tài chính đề nghị VICEM có biện pháp kiểm soát, thu hồi các khoản nợ cho các công ty con vay; đánh giá các khoản đầu tư để đảm bảo hiệu quả đầu tư và có phương án xử lý đối với các khoản đầu tư không mang lại hiệu quả, thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Xây dựng kiểm tra, giám sát VICEM trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả đầu tư, rà soát việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính của VICEM đảm bảo theo đúng chế độ quy định.

Bên cạnh đó, khẩn trương phê duyệt lại phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của VICEM và thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ - VICEM theo đúng kế hoạch, chịu trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của công ty mẹ - VICEM tại thời điểm ngày 31-12-2019 trong trường hợp kế hoạch cổ phần hóa có sự thay đổi.

Minh Chiến