Đoàn thanh tra này do chánh thanh tra tỉnh Bình Dương dẫn đầu với sự tham gia của cán bộ các ngành thuế, môi trường, xây dựng...

Khu du lịch Đại Nam, do Công ty CP Đầu tư Đại Nam quản lý

Khu du lịch Đại Nam, do Công ty CP Đại Nam quản lý

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Dương, cuối tháng 12-2014, Công ty CP Đại Nam bất ngờ chủ động đến cơ quan thuế xin nộp bổ sung gần 15 tỉ đồng. Đây là các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc các kỳ thuế của năm 2009, 2010.

Trước đó, tháng 10-2014, Cục Thuế tỉnh Bình Dương công bố quyết định thanh tra thuế đối với Công ty CP Đại Nam. Tuy nhiên, phía Đại Nam viện nhiều lý do để trì hoãn việc thanh tra. 

N. Phú