Mía đường trong cơn bão thị trường

Kỳ Nam - Xuân Huy - Quốc Thắng