Theo Cục Trồng trọt, tại các địa phương thuộc vùng ĐBSCL, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên có hiện tượng cây sầu riêng phát triển nóng. Đáng ngại là tình trạng mở rộng diện tích ở các vùng có điều kiện đất đai, sinh thái không phù hợp; chuyển đổi đất lúa để trồng sầu riêng... Việc phát triển sầu riêng không theo định hướng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, chẳng hạn ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sầu riêng; cung vượt cầu, giá giảm.

Cục Trồng trọt yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nông dân thay vì tăng diện tích, sản lượng, cần tập trung tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất, chuẩn hóa quy trình nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sầu riêng. Đồng thời, quản lý tốt chất lượng giống cây sầu riêng, phổ biến áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt trong vùng sản xuất tập trung, mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp...

Ng.Ánh