Theo đó, KHKT năm 2017 bao gồm 216 đầu mối, đơn vị, chủ đề kiểm toán (tăng so với KHKT năm 2016 là 21 đầu mối, đơn vị, chủ đề kiểm toán), được tổ chức thành 234 đoàn kiểm toán.

Đối với lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng tổ chức kiểm toán tại 34 đầu mối, gồm: Ngân hàng Nhà nước; 25 tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 8 ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng, trong đó có 2 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng... Cụ thể, KTNN sẽ tập trung kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản, vốn nhà nước, đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty; việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém (các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng) và việc tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý sở hữu chéo, nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, KTNN sẽ xem xét báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) và Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank). Đây là hai ngân hàng yếu kém không thể tự tái cơ cấu và đã được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng và chuyển thành Ngân hàng TNHH Nhà nước một thành viên, OceanBank và GPBank không công bố báo cáo tài chính.

N.Quyết