Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của VNX đạt 1.981 tỉ đồng, lãi sau thuế đạt 1.215 tỉ đồng. VNX hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, chính thức ra mắt vào tháng 12-2021, thành lập theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đây là kỳ báo cáo tài chính bán niên đầu tiên của VNX vì mới chính thức hoạt động từ tháng 8-2021 theo hình thức doanh nghiệp, trên cơ sở sắp xếp lại 2 sở giao dịch là Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Kết quả báo cáo của VNX hợp nhất từ kết quả kinh doanh của 2 sở. Theo đó, với doanh thu 1.981 tỉ, VNX lãi sau thuế 1.215 tỉ đồng, trong đó có 918 tỉ đồng đến từ HoSE, 273 tỉ đồng đến từ HNX.

 95% nguồn thu của VNX là từ dịch vụ giao dịch chứng khoán, còn lại là thu từ dịch vụ đấu giá, quản lý thành viên, niêm yết… VNX trích gần 2% lợi nhuận sau thuế cho quỹ phúc lợi, còn lại nộp ngân sách Nhà nước.

Là đơn vị 100% vốn Nhà nước do Bộ Tài Chính làm đại diện Nhà nước sở hữu, đến cuối tháng 6, vốn điều lệ VNX là 3.000 tỉ đồng, tổng tài sản của VNX hơn 4.000 tỉ đồng, đặc biệt tiền gửi ngân hàng của VNX đến 2.800 tỉ đồng.

Sơn Nhung