Thế nhưng, lâu nay hầu hết các đảng ủy cấp trên vẫn lấy nguyên mẫu bản kiểm điểm ĐV cuối năm của CB-CC-VC áp dụng luôn cho ĐV hưu trí, nên không có tác dụng nhiều trong việc đánh giá vai trò của ĐV hưu trí đối với các hoạt động của địa phương nơi tham gia sinh hoạt.

Theo tôi, cần có biểu mẫu kiểm điểm ĐV hưu trí thống nhất trong toàn quốc, với những nội dung chủ yếu sau:

Về tư tưởng chính trị: Kiểm điểm về lập trường, tư tưởng chính trị; nhận thức và việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; việc trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; việc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối của nhà nước và nội quy của nơi cư trú; việc đấu tranh, phê bình và tự phê bình; việc bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kiểm điểm việc hưởng ứng thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thông qua tham gia những việc làm cụ thể ở địa phương như các hoạt động xã hội, tinh thần tiết kiệm, ý thức gương mẫu trong các phong trào; việc thực hiện lối sống lành mạnh; đấu tranh phòng chống tham nhũng; tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và cộng đồng dân cư; việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn; việc giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và thực hiện 19 điều ĐV không được làm; tham gia vệ sinh môi trường và phong trào bảo vệ an ninh thôn, xóm, an ninh khu dân cư; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội…

Về tổ chức, kỷ luật: Kiểm điểm việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí; chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

Thực tế ở các địa phương cho thấy ĐV hưu trí có nhiều đối tượng và nhận thức khác nhau. Có người luôn đề cao ý thức, trách nhiệm của ĐV nhưng cũng có người bỏ bê sinh hoạt, thậm chí luôn gây khó dễ cho địa phương. Vì vậy, một biểu mẫu kiểm điểm sát thực tiễn sẽ giúp cho việc đánh giá ĐV chất lượng hơn.

Trần Văn Bình (Đảng viên tổ dân phố 5, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)