xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC (*): Củng cố nền tảng chính trị - xã hội trong công nhân

VĂN DUẨN thực hiện

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - khẳng định tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên được tổ chức Công đoàn xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm củng cố vững chắc cơ sở chính trị - xã hội của Đảng trong công nhân

.Phóng viên: Ông có thể khái quát những kết quả nổi bật của Công đoàn Việt Nam trong công tác xây dựng và phát triển Đảng ở các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước thời gian qua?

PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC (*): Củng cố nền tảng chính trị - xã hội trong công nhân - Ảnh 1.

- Ông NGUYỄN ĐÌNH KHANG: Trong những năm qua, công tác xây dựng và phát triển Đảng ở các DN ngoài khu vực nhà nước luôn được các cấp Công đoàn tích cực triển khai thực hiện. Từ năm 2018 đến nay, đã giới thiệu trên 97.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và có hơn 33.000 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Bình quân mỗi năm có trên 24.000 đoàn viên được giới thiệu và hơn 8.300 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Đây là kết quả khả quan cho thấy công tác tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các DN khu vực này ngày càng được nâng lên cả số lượng và chất lượng.

.Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có kế hoạch thực hiện mục tiêu hằng năm mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng. Đến nay, nhiệm vụ này đã được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Từ Đại hội X Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2008 - 2013) đến nay, nhiệm vụ phát triển đảng viên trong CNVC-LĐ luôn là một trong những chỉ tiêu quan trọng được đề ra. Sau khi có Chỉ thị số 33 CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục lãnh đạo Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao chỉ tiêu và có đánh giá cụ thể kết quả thực hiện hằng năm đối với từng LĐLĐ tỉnh, thành; Công đoàn ngành trung ương và tương đương theo đúng tinh thần chỉ thị.

PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC (*): Củng cố nền tảng chính trị - xã hội trong công nhân - Ảnh 2.

Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng ủy Khu Kinh tế TP Hải Phòng Ảnh: THÚY HÀ

Do vậy, các cấp Công đoàn đã nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ của Đảng. Hầu hết các Công đoàn ngành và địa phương đã phát huy được vai trò chủ đạo của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Công đoàn các KCX-KCN, khu kinh tế đã có nhiều giải pháp, cách làm chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các DN ngoài khu vực nhà nước.

Tuy nhiên, nội dung, hình thức bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng và bồi dưỡng đảng viên mới còn dàn trải, dài ngày, chưa thực sự phù hợp với điều kiện của người lao động (NLĐ) ở DN khu vực này. Nhận thức chính trị của phần lớn công nhân (CN) còn hạn chế, ít quan tâm hoặc ngại tham gia hoạt động chính trị, chưa có ý thức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành đảng viên. Nhiều chủ DN chưa nhận thức đúng mức vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực nhà nước. Đa số họ không muốn thành lập hoặc gây khó khăn cho hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong DN.

.Thưa ông, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới ra sao?

- Sau khi có Nghị quyết 02, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lãnh đạo Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) xây dựng Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20-7-2021, xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó có nhóm vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong CNVC-LĐ như: chủ động tham mưu với Đảng lãnh đạo công tác phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong DN ngoài khu vực nhà nước; nâng cao hiệu quả Đảng lãnh đạo tổ chức Công đoàn tại DN; quan tâm thành lập tổ chức Công đoàn để tạo tiền đề thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội khác; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng xây dựng, ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình, trách nhiệm của ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc bảo đảm, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên, CN ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đoàn viên, CN…

Sau 1 năm thực hiện Chương trình hành động số 02, các cấp Công đoàn nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 02 đã được quán triệt. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, phát triển Đảng tại DN trong CNVC-LĐ được triển khai thực hiện, bước đầu đạt kết quả khả quan, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nhất là trong bối cảnh vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế.

.Công đoàn Việt Nam sẽ có những giải pháp cụ thể nào để "tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi mãi xứng đáng là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta; đội ngũ CNVC-LĐ không ngừng lớn mạnh, là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam?

- Thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho NLĐ. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là hoạt động thường xuyên, đặc trưng của tổ chức Công đoàn...

Bên cạnh đó, Công đoàn Việt Nam sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của giai cấp CN đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường giáo dục, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong hệ thống tổ chức Công đoàn; kiên quyết, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị và ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Cùng với đó, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, quan tâm thu hút NLĐ, tổ chức của NLĐ tại DN. Từ đó, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn, bảo đảm số lượng, tỉ lệ đoàn viên đủ điều kiện thực hiện quyền đại diện NLĐ tại DN; chú trọng phát triển đoàn viên trong CN trực tiếp sản xuất tại DN ngoài khu vực nhà nước, lao động khu vực phi chính thức; chỉ đạo Công đoàn các cấp tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên trong CNVC-LĐ...

Ngoài đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới theo hướng lấy đoàn viên - lao động là trung tâm, bảo đảm khoa học, kịp thời, thiết thực, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, Công đoàn Việt Nam còn xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 24-10

"Hiện số lượng biên chế chưa đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và ngày càng giảm theo yêu cầu chung. Đây là khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng cơ sở Đảng và phát triển đảng viên của tổ chức Công đoàn đến cấp cơ sở.

Nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới

Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các DN ngoài khu vực nhà nước với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo