Thuế, hiểu nôm na là nghĩa vụ của người dân (cá nhân, pháp nhân...) phải nộp cho nhà nước một khoản tiền nhất định trong môt thời hạn nhất định, tiền đó để sử dụng vào mục đích công cộng như lương công chức, công trình phúc lợi công cộng, quốc phòng, an ninh..v..v.

Đặc điểm của thuế là không hoàn trả trực tiếp mà người dân được "lại quả" bằng dịch vụ công và hiệu quả vận hành bộ máy nhà nước. Thuế dĩ nhiên có tính cưỡng chế, bắt buộc từ xưa nay. Người dân phải chấp hành. Không chấp hành nổi mà chống lại thì được coi là chống lại nhà nước.

Bất luận thế nào, việc tăng thuế, nếu bị phản ứng trên diện rộng, là đang có vấn đề về quản trị xã hội. Và cái bất công loài người phải gánh chịu là bỏ ra một món tiền lớn hơn để mua một sản phẩm (hiệu quả quản trị xã hội) kém hơn, mà lại phải chấp hành, vì nó có tính cưỡng chế.

Nguyễn Đức Hiển