Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Căn cứ khoản 1 điều 12 Luật Khiếu nại 2011, trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại…

Như vậy, ông có quyền ủy quyền cho các con của mình thực hiện việc khiếu nại thay. Người con được ủy quyền phải là người đã thành niên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Trường Hoàng ghi