- Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Căn cứ điều 653 Bộ Luật dân sự 2015 có quy định về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ như sau: 

Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại điều 651 và điều 652 của bộ luật này. Theo đó, con nuôi của ba, mẹ bạn hoàn toàn có quyền được hưởng di sản của ba, mẹ bạn để lại nếu ba, mẹ bạn qua đời.

Theo khoản 1 điều 650 của bộ luật này, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây: Không có di chúc; di chúc không hợp pháp; những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, ba mẹ, bạn mất không để lại chúc cho nên di sản của ba, mẹ bạn sẽ được chia theo pháp luật.

Căn cứ khoản 1 điều 651, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; hàng thừa kế thứ 2 gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; 

cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; hàng thừa kế thứ 3 gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Theo các quy định trên, con nuôi và con đẻ đều nằm trong hàng thừa kế thứ nhất cho nên khi chia di sản, bạn và con nuôi của ba, mẹ bạn đều được hưởng phần di sản như sau.

Trường Hoàng ghi