(Infographic) Cướp ngân hàng - Chạy đâu cho thoát! - Ảnh 1.
Tấn Nguyên - AnhThanh - Duy Quốc