- Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Theo điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại điều 42 của luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản.

Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại điều 59 của luật này.

Bên cạnh đó, tại điều 42 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây: Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản; nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức; nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước; nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của luật này, Bộ Luật Dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, theo quy định hiện hành dù trong thời kỳ hôn nhân, bạn vẫn có thể chia tài sản chung. Tuy nhiên, nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản cần được thực hiện. Nếu không thì việc chia tài sản chung của vợ chồng bạn sẽ bị tuyên bố vô hiệu.

Trường Hoàng ghi