Luật sư Nguyễn Hải Nam, Văn phòng Luật sư Công Quyền (TP HCM), trả lời: Người có tiền sự là người đã bị kỷ luật hành chính, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, mà chưa được xóa kỷ luật, chưa được xóa việc xử phạt hành chính.

Theo như bạn trình bày thì bạn từng bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, vì vậy bạn được xác định là có tiền sự. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì khi việc xử lý này đã được tiến hành trước đó một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật thì sẽ được coi là chưa bị xử lý hay nói cách khác sẽ được xác định là không có tiền sự. Liên quan đến thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, tại điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau:

"1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 1 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Trong đó, tái phạm được hiểu theo quy định tại khoản 5 điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 là "việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định này mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý".

Trong trường hợp của bạn, việc xử phạt vi phạm hành chính diễn ra từ năm 2014 đến nay đã được 4 năm. Ngoài ra, chúng tôi cũng không thấy bạn trình bày về việc tái phạm sau thời điểm này nên có thể khẳng định bạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hay là không có tiền sự. Như vậy, bạn có thể yên tâm, các hồ sơ quản lý thông tin của bạn tại địa phương hay hồ sơ xin việc sẽ không ghi bạn từng bị xử phạt vi phạm hành chính hay có tiền sự.

Trường Hoàng ghi